KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 83 W WARSZAWIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA

NR 83 W WARSZAWIE

 

 

 1. Dalsze systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola poprzez:
 • Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne sprzyjające rozwojowi samodzielności dzieci , ich zainteresowań  i zdolności
 • Doposażenie kuchni
 • Prace modernizacyjne i remontowe planowane do wykonania w ramach dochodów własnych (podłogi, drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, malowanie sali)
 • Starania o wykonanie remontu elewacji budynku, wymianę nawierzchni ogrodu, ogrodzenia , oświetlenia
 1. Paca wychowawczo- dydaktyczna
 • Kontynuacja realizacji programu autorskiego „Chcę nauczyć się zrobić to sam” w zakresie rozwijania samodzielności samoobsługowej
 • Kontynuacja pracy metodą projektów badawczych
 • Wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach, stwarzanie możliwości twórczego działania
 • Integracja całej społeczności przedszkolnej w celu poprawy jakości pracy placówki, realizacji wspólnego celu jakim jest wspieranie rozwoju dzieci (nauczyciele, obsługa, rodzice),
 • Dalsza realizacja programu wychowawczego , który ma kształtować wartości takie jak:

–  postawa  szacunku do siebie i innych

– szanowanie potrzeb drugiego człowieka

– niesienie pomocy słabszym i potrzebującym

– wyrażanie emocji w sposób kontrolowany

– przynależność narodowa

 • Dalsza realizacja programów i treści dotyczących zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, uświadamianie konieczności ich przestrzegania
 • Dalsza współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji założeń programu dotyczących dbania o zdrowie i własne bezpieczeństwo (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, lekarz, )
 • Organizowanie kącików zainteresowań (zwiększanie w miarę możliwości ich ilości w poszczególnych grupach)
 • Dbałość o właściwe zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej

 

 1. Współpraca z rodzicami:
 • Kontynuacja programu autorskiego „Bądźmy razem a nie obok” , modyfikacja kontraktów (ich indywidualizacja)
 • Kontynuowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup na których rodzice razem z dziećmi mają możliwość różnorodnych działań (zabawy, zajęcia plastyczne, techniczne, kulinarne, )
 • Kontynuacja organizacji imprez integracyjnych na powietrzu
 • Kontynuacja udziału w akcjach charytatywnych