Statut przedszkola 83

załącznik do uchwały
Nr 2/2017/2018

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 83

z dnia 29 listopada 2017r

STATUT PRZEDSZKOLA NR 83

w WARSZAWIE
ul. St. Batorego 35

Warszawa 2017

2

Spis treści

Rozdział 1 2
Postanowienia ogólne 3
Rozdział 2 5
Cele i zadania przedszkola 5
Rozdział 3 8
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 8
Rozdział 4 10
Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego
rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz
przygotowaniu go do nauki w szkole 10
Rozdział 5 11
Sprawowanie opieki nad dziećmi 11
Rozdział 6 14
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola 14
Rozdział 7 16
Formy współdziałania z rodzicami 16
Rozdział 8 18
Organy przedszkola i ich kompetencje 18
Rozdział 9 26
Organizacja pracy przedszkola 26
Rozdział 10 34
Zasady odpłatności w przedszkolu 34
Rozdział 11 36
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 36
Rozdział 12 43
Prawa i obowiązki dzieci 43
Rozdział 13 45
Ceremoniał przedszkola 45
Rozdział 14 47

3
Postanowienia końcowe 47

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Przedszkola Nr 83 w Warszawie został opracowany na podstawie
art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.
59), w związku z art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
2. Statut stanowi przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji
Praw Dziecka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogicznych.
3. Przedszkole działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
z późn. zm.);
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1870, z późn. zm.);
4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo
oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
5) statutu Przedszkola.

§ 2. Przedszkole Nr 83 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez
Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5.

§ 3. Nazwa przedszkola brzmi: „Przedszkole Nr 83 w Warszawie”.

§ 4. Przedszkole mieści się w Warszawie przy ul. St. Batorego 35

§ 5. Przedszkole realizuje naukę języka obcego zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego.

§ 6. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. W przedszkolu
używa się pieczęci: „Przedszkole Nr 83, 02-591 Warszawa, ul. St. Batorego 35, tel.
22 825-90- 24, , NIP 521-15- 56-091”.

4
§ 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator
Oświaty.

§ 8. 1. Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 83, ul. St. Batorego 35
w Warszawie;
2) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z
2017 r. poz. 60, 949 i 1292);
4) Karcie Nauczyciela – – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);
5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 83 w Warszawie;
6) wychowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne
obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat;
7) rocznym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe
odbycie przez dziecko w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego;
8) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć
obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności,
opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy;
9) i umiejętności, które powinno posiadać dziecko po zakończeniu nauczania w
wychowaniu przedszkolnym, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne
przedszkola, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania
przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji tej podstawy programowej;
10) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu
realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych
odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub opis
sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla
których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz

5
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania, o którym mowa w pkt 13b ustawy o systemie oświaty;
11) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr 83 w Warszawie;
12) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola
Nr 83 w Warszawie;
13) radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Przedszkola Nr 83 w
Warszawie;
14) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci przyjęte do przedszkola;
15) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz osoby lub podmioty
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
16) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
przedszkola;
17) nauczycielu specjaliście – należy przez to rozumieć nauczyciela specjalistę-
psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny;
18) organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne
Warszawa;
19) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§ 9. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz aktach
wykonawczych do ustawy, w tym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej.

§ 10. 1.Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie
całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki,
wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych
możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej

6
do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do
podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

7
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina,
grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w
szkole;
16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. Podstawowymi formami działalności wychowawczo – dydaktycznej
przedszkola są:
1) okazje edukacyjne stwarzające dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich
realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;
2) zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą ;
3) zajęcia stymulujące rozwój dziecka organizowane w małych zespołach;
4) spontaniczna działalność dziecka;
5) proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe;
6) profilaktyczne zajęcia logopedyczne;
7) zajęcia dodatkowe.
4. Przedszkole realizuje cel i zadania we współpracy z:
1) rodzicami dzieci w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych;
2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie profilaktyki oraz udzielania
specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom;
3) innymi przedszkolami i placówkami oświatowymi i kulturalnymi w zakresie
realizowania zadań oświatowych;

8

4) Strażą Miejską, Policją, innymi służbami i instytucjami w zakresie
bezpieczeństwa i wychowania.

Rozdział 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 11. 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom
pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegającej na:
1) diagnozowaniu środowiska dziecka;
2) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dziecka, oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
dziecka, wynikających w szczególności z:
a) niepełnosprawności,
b) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,
c) szczególnych uzdolnień,
d) specyficznych trudności w uczeniu się,
e) zaburzeń komunikacji językowej,
f) choroby przewlekłej,
g) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
h) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
i) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego;
3) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w dalszym rozwoju, udzielanie rodzicom
informacji w tym zakresie;
5) wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dziecka;
6) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych
potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;
7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia
efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

9
9) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
dziecka w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzaniu
warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku
społecznym.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, jest
dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele
oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i
specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
5. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
określa rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielana jest we
współpracy z:
1) rodzicami wychowanka;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Zajęcia specjalistyczne organizowane z uwzględnieniem możliwości
przedszkola to:
1) korekcyjno-kompensacyjne ; organizowane dla dzieci, u których stwierdzono
specyficzne trudności, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających
z podstawy programowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający

10
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wynosi
2-5 dzieci;
2) logopedyczne; organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują
zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzi
nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii, liczba uczestników
zajęć powinna wynosić od 2 do 4 dzieci.
8. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych wymaga zgody rodziców
(prawnych opiekunów).
9.Porady, konsultacje, prowadzą w zależności od potrzeb nauczyciele i
specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć
specjalistycznych.
10. W przedszkolu mogą być zatrudnieni logopeda i oddelegowany z poradni
psychologiczno- pedagogicznej psycholog.
11. Dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla
dziecka indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego uwzględniającego
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
12. Program opracowuje powołany przez dyrektora Zespół, który tworzą
nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

Rozdział 4

Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego
rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz

przygotowaniu go do nauki w szkole

§ 12. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz
wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.

§ 13. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do
ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.
§ 14. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
językowej i religijnej.
§ 15. Rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania.

11

§ 16. Prowadzenie działań prozdrowotnych i proekologicznych.

Rozdział 5

Sprawowanie opieki nad dziećmi

§ 17. 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w
czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości
rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków
lokalowych.
2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który
organizuje im zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i kształcące.
3. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w
przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej.
4. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje
dyrektor przedszkola.
5. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają określone
przez sąd rodzinny kontakty z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją
sądu.

§ 18. 1.Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo
w szczególności:
1) nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci oraz sprzęt,
pomoce i wykorzystywane narzędzia;
2) pomieszczenia, w których przebywają dzieci są na bieżąco kontrolowane pod
względem bezpieczeństwa;
3) wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur oraz
czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu, podczas zajęć
organizowanych przez przedszkole poza jego terenem;
4) do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola
bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia
jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie,
ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia
zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje;
5) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych
oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

12
Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci
korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
6) podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu ogrodu
przedszkolnego;
7) podczas, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym pod opieką
nauczyciela, rodzice odbierający dziecko nie mogą pozostawać z nim na terenie
ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie kontroli nad
bezpieczeństwem pozostających pod ich opieką dzieci;
8) w trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, prowadzonych na terenie przedszkola
w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom
przedszkola prowadzącym w/w. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dzieci;
9) w budynku przedszkola zapewnia się oznaczenie dróg ewakuacyjnych i
wywieszenie planu ewakuacji w widocznych miejscach, odpowiednią wentylację i
ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sal przedszkolnych, odpowiednie
oznakowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp
osobom nieuprawnionym, wyposażenie sal przedszkolnych w apteczki.
2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu
dzieci, zapewniając im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym.
3. Nauczyciel może opuścić dzieci w nagłym wypadku pod warunkiem, że
zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.
4. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w
sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
5. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców o
zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, niepokojących symptomach.
6. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków ani innych
substancji o podobnym działaniu.
7. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie
wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
8. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka
pogotowia ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na
pisemny wniosek rodziców mogą być dziecku podawane leki.

13
10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.10 rodzice
zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę
leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
11. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa
pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
12. Do przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i
pracownika przedszkola.
13. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i
pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego
pobytu w przedszkolu poprzez:
1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie
o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;
2) informowanie dyrektora przedszkola o specjalnych potrzebach dziecka
(specjalnych potrzebach żywieniowych, alergiach, wadach rozwojowych,
specjalnych wymaganiach w związku z przebytymi chorobami), dane dotyczące
stanu zdrowia i potrzeb żywieniowych powinny być na bieżąco aktualizowane
przez rodziców;
3) w przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice mają obowiązek poinformowania
o tym fakcie nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola;
4) przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu;
5) niezwłocznie odebranie dziecka z przedszkola w przypadku jego zachorowania,
urazu, wypadku;
6) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do
odbioru dziecka;
7) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań.
14. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola
pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu
zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa
przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim
upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.

Rozdział 6

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

14
§ 19. 1. Pracownicy przedszkola sprawują opiekę nad dzieckiem od momentu
przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez rodziców osobę pod
opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika Przedszkola,
do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub inną upoważnioną przez
rodziców osobę.
2. Przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące zasady:
1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach
ustalonych przez przedszkole;
2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego,
przygotowują dziecko w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazują je
pod opiekę nauczycielowi;
3) rodzice odpowiedzialni są za właściwe wykorzystanie kodów do domofonów w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;
4) nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni,
przed zamkniętymi drzwiami sali itp.;
5) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru
dziecka z przedszkola;
6) dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich
osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość
odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak
wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez
rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału;
5) pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska
rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem
telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych;
6) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie
dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących
wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka;
7) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy
przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o
zaistniałym fakcie;
8) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa
(osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.);

15
9) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców
musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
3. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych:
1) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból
brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
2) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje
kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola;
3) powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z
przedszkola;
4) niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w
jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
4. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub
osobiście poprzedniego dnia lub tego samego dnia do godziny 9:00 nauczycielce w
grupie.
5. O odebraniu dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną po wyznaczonym
czasie, nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora.
6. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ustępie 5. nie ma charakteru
sporadycznego przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z
powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego o zbadanie
sytuacji rodzinnej dziecka.
7. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym
czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
2) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez jedną godzinę
oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
3) jeżeli w tym czasie rodzice nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia
dyrektora przedszkola a następnie policję o niemożności skontaktowania się z
rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
8. W przypadku powtarzających się sytuacji nie odbierania dziecka w
określonym czasie pracy przedszkola, podjęte zostaną następujące działania:
1) rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
2) wystosowanie listu do rodziców dziecka;
3) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o
zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

16

Rozdział 7

Formy współdziałania z rodzicami

§ 20.1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków,
uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności,
akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności
2. Formami współdziałania przedszkola z rodzicami dzieci są:
1) zebrania ogólne i grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielami;
3) zajęcia otwarte;
4) warsztaty dydaktyczno-wychowawcze dla rodziców;
5) spotkania ze specjalistami i terapeutami zajmującymi się rozwojem dziecka w
wieku przedszkolnym;
6) wycieczki, festyny; informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola i
tablice informacyjne w szatni w przedszkolu;
7) organizację kącika dla rodziców, redagowanie gazetki przedszkolnej pełniących
funkcję informacyjną, zawierające ciekawe artykuły dotyczące zagadnień
wychowawczych;
8) spotkania adaptacyjne;
9) udział w uroczystościach przedszkolnych;
10) organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu m.in.:
zabawek, książek, odzieży, karmy dla zwierząt i innych;
11) wystawy prac dzieci.
3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami
wynikającymi z planu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania i rozwoju;
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je
wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb;
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod i form udzielania dziecku pomocy;

17
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy opiekuńczo-wychowawczej przedszkola;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną za pośrednictwem Rady
Rodziców.
4. Spotkania z rodzicami dzieci, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na
tematy wychowawcze, organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub
częściej – na wniosek rodziców lub nauczycieli.
5. Zakres działań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w
sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznawanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu dziecku poprzez dostosowanie metod i
sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz
potrzeb środowiska;
4) ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań
wychowawczych;
5) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
6) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
8) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
6. Rodzice dziecka 6-letniego są obowiązani w szczególności do:
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; niespełnienie
obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu;
2) informowania, w terminie do dnia 30 września, dyrektora szkoły podstawowej, w
obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza
granicami kraju czy przedstawicielstwie innych państw w Polsce;
3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w orzeczeniu, w przypadku
dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym
lub inną formą wychowania przedszkolnego.
7. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

18

1) respektowanie niniejszego statutu;
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez
upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich
podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
8. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole
organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:
1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza
domem;
2) umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;
3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.
9. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wkorzystując z telefonu lub
poczty elektronicznej.

Rozdział 8

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 21. 1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.

§ 22.1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w
przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji
administracyjnych;
2) reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

19
3) prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną;
4) kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu
przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników
przedszkola;
5) inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy
placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy
z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;
6) planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo–dydaktyczną i
opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;
7) organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy
przedszkola;
8) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
9) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej
przedszkola;
10) przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie
pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
11) opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu
o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo–dydaktycznej;
12) kształtuje twórczą atmosferę pracy, tworzy warunki sprzyjające podnoszeniu jej
jakości;
13) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
14) według zasad określonych w odrębnych przepisach;
15) może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez
radę pedagogiczną i radę rodziców;
16) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej;
17) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady
rodziców podjęte w ramach ich kompetencji, wstrzymuje uchwały rady
pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym
stosowne organy;
18) koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;

20
19) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich
prawidłowe wykorzystanie;
20) planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola
zgodnie z odpowiednimi przepisami;
21) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
22) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi;
23) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz
innych pracowników przedszkola;
24) występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia
dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
25) wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
26) zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
Pracy, bhp i ppoż.;
27) koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki
do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
28) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
deleguje i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zadań przez
placówkę;
29) działa zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Śródmieścia
30) prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
31) realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
32) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
33) właściwe prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej.
34) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej placówki;
35) dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego;

21
36) współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad dzieckiem;
37) prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce;
38) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną;
39) odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego dziecka;
40) organizuje nauczanie indywidualne;
41) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
wychowania i opieki;
42) zasięga opinii rady pedagogicznej w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
wychowawczych i opiekuńczych;
43) ustala ramowy rozkład dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
44) opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
45) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad,
konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;
46) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i
organizacyjnych;
47) koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego
działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.

§ 23.1. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel
posiadający pełnomocnictwo od dyrektora.
2. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel
wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 24.1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie
realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Rada działa w oparciu o ustalony regulamin rady pedagogicznej.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

22
5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
rady pedagogicznej.
6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego i po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz w
miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego
przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą
naruszać dobra osobiste dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) uchwalanie statutu przedszkola oraz dokonywanie w nim zmian;
2) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
celu doskonalenia pracy przedszkola.
12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza organizację zajęć wychowawczo
dydaktycznych i opiekuńczych w czasie tygodnia;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

23

13. Rada Pedagogiczna może wnioskować:
1) do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora;
2) do dyrektora o odwołanie wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego inną funkcję
kierowniczą;
3) do dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny
o dokonanie oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola;
4) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o dokonanie oceny
pracy dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;
5) do dyrektora o ustalenie trybu wyznaczenia przedstawicieli rady do komisji kon-
kursowej na stanowisko dyrektora;
6) do dyrektora o zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej na wniosek co naj-
mniej 1/ 3 jej członków;
7) do dyrektora o powołanie komisji (zespołów) problemowych w razie takiej
potrzeby. 
14. Rada pedagogiczna uchwala statut lub jego zmiany.
15. W związku z niepowołaniem w przedszkolu rady przedszkola, jej kom-
petencje przejmuje rada pedagogiczna.
16. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 25.1.W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców
dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola,
wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców
wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb
przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rady oddziałowej.
4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym. Do założenia i likwidacji rachunku są uprawnione osoby posiadające
pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
6. Rada rodziców w szczególności:

24

1) opiniuje projekt planu finansowego na kolejny rok budżetowy;
2) może występować do dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej przedszkola,
organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
3) wnioskuje wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie
imienia;
4) opiniuje organizacje zajęć dodatkowych w przedszkolu;
5) wyraża opinię przy dokonywaniu oceny pracy lub dorobku zawodowego
nauczyciela.
6) może występować do dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej przedszkola,
organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
7) wnioskuje wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie
imienia;
8) opiniuje organizacje zajęć dodatkowych w przedszkolu;
9) wyraża opinię przy dokonywaniu oceny pracy lub dorobku zawodowego
nauczyciela.
§ 26.1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor
przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i
podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę
informacji.
2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych
warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy
przedszkola.
3. Zasady współdziałania organów przedszkola:
1) dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują w realizacji zadań
statutowych przedszkola;
2) współdziałanie organów przedszkola ma służyć dobru dzieci, i ogółowi rodziców w
przedszkolu;
3) dyrektor przedszkola zapewnia każdemu z organów możliwość działania i po-
dejmowania decyzji w ramach ich kompetencji;

25
4) poszczególne organy przedszkola przekazują sobie wzajemnie informacje o po-
jętych uchwałach dotyczących całokształtu działalności przedszkola;
5) współdziałanie organów przedszkola powinno odbywać się w kulturalnej
atmosferze, opierać się na wzajemnym zrozumieniu oraz wspólnym
dążeniu do celu jakim jest dobro dzieci;
6) dyrektor inicjuje pierwsze w roku szkolnym spotkanie wszystkich organów
przedszkola;
7) co najmniej trzy razy w roku odbywają się spotkania organów przedszkola
dotyczące: planowania, realizacji i podsumowania działań;
8) spotkania organów przedszkola mogą być inicjowane przez każdy
z organów;
9) dyrektor czuwa nad sprawną wymianą bieżących informacji pomiędzy organami
przedszkola;
10) dyrektor odpowiada za całokształt działalności przedszkola,
w tym również za działanie rady pedagogicznej i rady rodziców zgodnie z prawem.
4. Dyrektor w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola
podejmuje działania zmierzające do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z prze-
pisami oraz dobra publicznego.
5. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:
1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator
zaakceptowany przez strony sporu;
2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie
zasad;
3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.
Rozdział 9

Organizacja pracy przedszkola

§ 27.1. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Systemie Oświaty oraz z ustawą
dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny, dzieci sześcioletnie mają obowiązek
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
3. W wyjątkowych sytuacjach można do przedszkola przyjąć dziecko, które
ukończyło 2,5 roku.
4. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00.

26
5. Przedszkole jest przedszkolem pięciooddziałowym. Oddział przedszkola
obejmuje dzieci w tym samym wieku lub zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich
potrzeb, zainteresowań, uzdolnień:
1) w zależności od potrzeb organizacyjnych przedszkola może ulec zmianie podział na
grupy wiekowe;
2) o przydziale dzieci do danej grupy decyduje dyrektor w uzgodnieniu z
nauczycielami.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
7. W oddziałach dzieci 3-letnich, lub w grupach dzieci 3 i 4 letnich, w których
jest minimum dziesięcioro trzylatków, zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.
8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby dzieci w oddziale oraz
oczekiwań rodziców.
9. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o
prowadzeniu zajęć w grupach łączonych i zmniejszeniu liczby oddziałów.
10. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu
grup dziecięcych.
11. Zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 9 i 10, liczba dzieci po
połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze
nauczyciel.
12. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego,
o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie
przedszkolnym określa odrębny regulamin.
13. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i
ogrzewanie.
14. W salach zajęć zapewnia się temperaturę, co najmniej 18º C, w przypadku
niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i
powiadamia o tym organ prowadzący.
15. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli
temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15ºC lub jest niższa a także w przypadku
wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
16. Stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i
rodzaju ich działalności.

27
§ 28. 1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku,
zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
3. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują
odrębne regulaminy i procedury.
4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona
jest odpowiednia liczba opiekunów.
5. Wycieczki i spacery należy odnotować w karcie wycieczki z określeniem
miejsca i godziny przewidywanego powrotu.
6. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę
nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki.
7. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z
zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.

§ 29. Przedszkole może organizować wspólnie z rodzicami imprezy na terenie
przedszkola lub ogrodu.

§ 30. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu lub
dwóm nauczycielom liczba nauczycieli pracujących w danym oddziale, uzależniona
jest od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. Godziny pracy oddziałów
zatwierdzone są w arkuszu organizacyjnym przedszkola.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, nauczyciel
wychowania przedszkolnego opiekuje się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu
całego etapu edukacyjnego.
3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele) wychowania
przedszkolnego, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego
oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale
odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego
przeprowadzoną obserwacją.
5. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
6. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w
którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami

28
w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku
alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i
nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się
obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel
potwierdza podpisem.
7. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć specjalistycznych, do których wpisuje
się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny
(grupowy) program pracy, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach.
9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona
jest, zgodnie z opisanymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
warunkami i sposobem jej realizacji, zadania przedszkola są planowane, realizowane
z zachowaniem następujących zasad:
1) nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka (kierowane i nie-
kierowane), wykorzystując do tego różne sytuacje edukacyjne;
2) zajęcia na świeżym powietrzu są elementem codziennej pracy z dzieckiem;
3) zajęcia kierowane są organizowane z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich
oczekiwań poznawczych, potrzeb wyrażania stanów emocjonalnych, komunikacji
oraz chęci zabawy;
4) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na ustalonym w przedszkolu
rytmie dnia;
5) zachowane są proporcje miedzy czasem przeznaczonym na różne rodzaje zajęć
i aktywności dzieci w szczególności: posiłki, odpoczynek, samoobsługa, zabawa,
zajęcia, uroczystości, wycieczki, rytmika, gimnastyka;
6) dominująca forma aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa.
10.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
11. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
12. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
13. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę
gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań jest
zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

29
1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb,
wspomagać;
2)nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu
wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
3)pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej
diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

§ 31. W ramach działalności żywieniowej przedszkole zapewnia śniadanie,
obiad, podwieczorek, oraz napoje, wodę w ciągu całego dnia .

§ 32. 1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania, w danym
roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
2. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:
1) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość
stanowisk kierowniczych;
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole;
4) przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin
ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli.
3. Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć, na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji oraz z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.

§ 33. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,
którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów wychowania
przedszkolnego dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, lub inne zespoły problemowo-
zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na
wniosek zespołu.
3. Do zadań zespołu wychowawczego należy analizowanie i rozwiązywanie
problemów dydaktyczno-wychowawczych.

30
4. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: psycholog, logopeda oraz
wychowawcy oddziałów.

§ 34.1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzący. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 wrze-
śnia każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia roku następnego.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, na wniosek
dyrektora przedszkola i Rady Rodziców
3. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w
dyżurujących przedszkolach.
4.W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada
pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując
nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie
przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania
zasad bezpieczeństwa dzieci.

§ 35. 1. W przypadku objęcia kształceniem specjalnym dziecka posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zespół
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się w przedszkolu dodatkowo
nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, w celu
współorganizowania kształcenia dziecka niepełnosprawnego lub pomoc nauczyciela.

§ 36.1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla
każdego dziecka w porozumieniu z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury.
2. Dyrektor Domu Kultury powierza ich prowadzenie nauczycielom
zatrudnionym w Młodzieżowym Domu Kultury posiadającym odpowiednie
kompetencje do prowadzenia danych zajęć.
3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora
przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą
się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna
uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
6. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań
określonych w zakresie obowiązków.

31
7. Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy
wiekowej.
8. Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe wspierające proces edukacyjny, z
uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci.

9. Dziecko uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 8, za zgodą
rodziców.
10. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu za zdrowie,
bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.
11. W zajęciach dodatkowych uczestniczą wszystkie dzieci
12. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne,
inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.
13.W przedszkolu może być organizowana nauka religii, którą określają
odrębne przepisy.
14. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia ustalonym w
przedszkolu.

§ 37.1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.
2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek
rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola
wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia
dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.
4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony,
wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidulnego przygotowania przedszkolnego.
5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób
zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez
nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie
z wychowankiem.
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści
wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do

32
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim
objętego.
8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia
indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od
realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka,
warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego
przygotowania przedszkolnego.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek
zawiera uzasadnienie.
10. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor
przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego.

§ 38. 1. Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla
dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;
3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 39. 1. W przedszkolu realizuje się zadania, projekty, programy profilaktyczne,
innowacje i inne przedsięwzięcia kształtujące u dzieci nawyki dotyczące prawidłowego
żywienia i zdrowego stylu życia.

§ 40. 1. Przedszkole może prowadzić innowację zwaną dalej „innowacją”,
rozbudzając zainteresowania członków rady pedagogicznej problematyką
innowacyjną.

33
2. Innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub
metodyczne, mają na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
3. Innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu
przedszkola.
4. Innowacja może obejmować:
1) wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
2) całe przedszkole, oddział lub grupę.
5. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez
dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do
realizacji planowanych działań innowacyjnych.
6. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor
przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego
przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ
prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien
obejmować:
1) cel prowadzenia innowacji;
2) tematykę;
3) sposób realizacji;
4) zakres innowacji;
5) czas trwania;
6) zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;
7) przewidywane efekty innowacji.
9. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor
innowacji i zapoznaje z nimi radę pedagogiczną.
10. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na prowadzenie innowacji po
uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane;
3) opinii rady pedagogicznej.
11. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia innowacji.
12. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia
innowacji zawarty jest w jej opisie.

34

§ 41. 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie ustawy.
2. Przedszkole przeprowadza rekrutację elektroniczną dzieci w oparciu o za-
sadę powszechnej dostępności.
3. Terminy, zasady i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określa Biuro
Edukacji m. st. Warszawy.
4. Szczegółowe zasady rekrutacji w przedszkolu określa Regulamin
Rrekrutacji.

Rozdział 10

Zasady odpłatności w przedszkolu

§ 42. 1. Zasady odpłatności w przedszkolu:
1) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna przez rodziców i obejmuje
wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych;
2) dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola. Wysokość stawki nie
może przekroczyć kwoty podanej w zarzadzeniu Prezydenta miasta st. Warszawy
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w porzedszkolach i
szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do
zwalniania z opłat za posiłki .;
3) wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym
4) opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z
posiłków lub z góry do 10 dnia danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy
lub w przedszkolu;
5) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie podlega
zwrotowi lub odliczeniu „z dołu”;
6) rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o refundację
kosztów żywienia dziecka w przedszkolu przez Centrum Pomocy Społecznej lub
starać się uzyskanie zwolnienia z opłaty za posiłki u dyrektora;
7) szczegółowe zasady korzystania z pomocy Centrum Pomocy Społecznej określa
porozumienie zawarte z przedszkolem;
8) dyrektor, w miarę możliwości finansowych, udziela zwolnienia z całości lub części
opłat za wyżywienie dziecka w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie

35
dofinansowania posiłków przez Centrum Pomocy Społecznej na podstawie uchwał
i zarządzeń organu prowadzącego;
9) rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej
trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej
formie: osobiście, telefonicznie lub mailem najpóźniej do godziny 9:00 danego
dnia.
2. Działalność przedszkola jest finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza czas realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała Rady Miasta
Stołecznego Warszawy i są ustalone przez organ prowadzący.
4. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są
w przedszkolu w całym czasie jego pracy.
5. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden
miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do
przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
6. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić
przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
7. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie
za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.
1) W cenę posiłków dla personelu wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego
do sporządzania posiłków oraz ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty
administracyjno-rzeczowe, które obejmują: wynagrodzenie pracowników
przygotowujących posiłki, zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i
ścieków), inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

Rozdział 11

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
§ 43. 1.W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor, nauczyciele i specjaliści.
2. W przedszkolu zatrudnia się pracowników niepedagogicznych na
stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi zgodnie z ustawą o pracownikach
samorządowych.
3. Statut określa ogólny zakres zadań nauczycieli oraz pracowników
zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych. Szczegółowe zakresy
obowiązków znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika.

36
4. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo
powierzonych mu dzieci, a ponadto w szczególności:
1) rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w
tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć
organizowanych przez przedszkole;
2) wspiera każde dziecko w jego rozwoju;
3) dąży do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka;
5) dba o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i
światopoglądów;
6) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, planuje i
prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość;
7) korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w
związku z pełnieniem obowiązków służbowych;
8) prawidłowo organizuje proces dydaktyczny między innymi przez wykorzystanie
najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego
programu wychowania przedszkolnego;
9) wybiera optymalne formy organizacyjne i metodyczne pracy z dziećmi w celu
maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
10) tworzy warsztat pracy, wykorzystuje pomoce dydaktyczne, ma udział w
gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dba o pomoce i sprzęt
przedszkolny;
11) bezstronnie, rzetelnie, systematycznie i sprawiedliwie ocenia umiejętności dzieci,
informuje rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z
dzieckiem;
12) doskonali swoje umiejętności merytoryczne, ponosi odpowiedzialność za jakość
swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązany jest do jej
analizowania, diagnozowania i samooceny;
13) aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola, współorganizuje uroczystości i imprezy
przedszkolne;
14) przestrzega dyscypliny pracy;

37
15) kieruje się w swoim działaniu dobrem dziecka; poszanowaniem jego godności
osobistej;
16) przestrzega zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje pracownicze;
17) opracowuje roczny plan pracy przedszkola;
18) terminowo i poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym
przygotowuje miesięczne plany pracy w formie otwartej na propozycje dzieci;
19) planuje codzienną pracę w oparciu o ramowy rozkład dnia;
20) zapewniania zdrowe i bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa;
21) organizuje całościową pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz ponosi
odpowiedzialność za jakość tej pracy;
22) stosuje atrakcyjne metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości
indywidualnych dziecka;
23) planuje i organizuje pracę z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
24) dokumentuje pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz pracę pedagogiczną
poprawnie pod względem merytorycznym, systematycznie, terminowo i
estetycznie;
25) monitoruje pracę wychowawczo – dydaktyczną;
26) prowadzi ewaluację pracy wychowawczo – dydaktycznej.
5. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w
powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem
wychowania w przedszkolu;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w
szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu
gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:
a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do
podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach
powinni wesprzeć swoje dziecko;

38
b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania
rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole;
c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie
skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi;
5) troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
6) wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania
przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
8) organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce
dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
9) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
10) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję

przedszkola;

11) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o
charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
13) przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
14) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje
pracownicze;
15) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału,
zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady
pedagogicznej;
16) czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i
uchwał;
17) udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji
jakości pracy przedszkola;
18) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej
działalności placówki.
6. Czas pracy nauczyciela określa Karta Nauczyciela.
7. Do zadań logopedy w szczególności należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań wstępnych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci;

39
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej
zaburzeń;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w
zależności od rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dziecka;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
8. Do zadań terapeuty pedagogicznego w szczególności należy:
1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w
życiu przedszkola;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno –kompensacyjnych oraz innych o charakterze
terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym dzieci we współpracy z rodzicami;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej .
9. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci;
2) określanie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i
ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w
szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w
środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola
oraz efektów podejmowanych działań i planowania dalszych.

40
10. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację
pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii
rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących
roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną
zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna).
  11.. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel języka angielskiego. Do
jego zadań w szczególności należy:
1) przestrzeganie czasu pracy ustalonego przez dyrektora;
2) prowadzenie kącika języka angielskiego (informacje dla rodziców o realizacji
programu);
3) przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
4) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych
przez przedszkole w uzgodnieniu z dyrekcja przedszkola;
5) dostosowanie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;
6) indywidualizowanie pracy z dziećmi zarówno zdolnymi jak i również posiadającymi
określone trudności;
7) prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu materiałów dydaktycznych;
8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel religii /katecheta . Do jego
zadań w szczególności należy:
1) prowadzenie zajęć w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez
właściwe władze kościoła, te same zasady stosuje się wobec podręczników do
nauczania religii;
2) systematyczne i bieżące wpisywanie tematów katechez do dziennika zajęć.
11. Do zadań sekretarki przedszkola w szczególności należy:
1) obsługa urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, programów komputerowych;
2) prowadzenie rejestrów kancelaryjnych;
3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników,
dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy;
4) organizowanie i prowadzenie archiwum.
12. Do zadań kierownika gospodarczego w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i zapewnieniem sprawnego
technicznie funkcjonowania przedszkola;
2) gospodarowanie mieniem przedszkola;

41

3) organizowanie żywienia w przedszkolu;
4) prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola;
5) sprawowanie bezpośredniej kontroli nad podległymi pracownikami obsługi.
13. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy:
1) pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi w każdej sytuacji w ciągu
dnia;
2) pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych;
3) pomoc w przygotowaniach do zajęć i zabaw oraz w ich przebiegu;
4) wspólnie z nauczycielami zapewnianie dzieciom bezpiecznych warunków do
zabaw i zajęć w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza przedszkolem;
5) zastępowanie woźnej podczas jej nieobecności.
14.Do zadań woźnej przedszkola w szczególności należy:
1) współpraca z nauczycielami w grupie, w razie potrzeby pomoc podczas zajęć z
dziećmi;
2) utrzymanie w należytym stanie sanitarno – porządkowym sali dziecięcej,
sanitariatów oraz dodatkowych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;
3) przygotowywanie sali do posiłków, do odpoczynku dzieci oraz porządkowanie jej
po posiłkach i odpoczynku;
4) pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych;
5) pomoc w zapewnianiu bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi podczas spacerów,
wycieczek, imprez przedszkolnych;
6) pełniąc dyżur w szatni, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i przedszkola.
15.Do zadań kucharki w szczególności należy:
1) organizowanie pracy w pionie żywienia;
2) opracowywanie jadłospisów;
3) przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i zasadami higieny;
4) wydawanie wyporcjowanych (zgodnie z normami wagowymi) posiłków z kuchni o
ustalonych godzinach;
5) zabezpieczanie próbek żywieniowych dla potrzeb sanitarnych;
6) dbanie o czystość i higienę pracy w pionie żywienia oraz za realizację zaleceń
sanitarnych;
7) prowadzenie dokumentacji należącej do pionu żywienia.
16. Do zadań pomocy kucharki w szczególności należy:
1) udział we wszystkich pracach należących do pionu żywienia;
2) pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków;

42
3) utrzymywanie w czystości, ładzie i porządku pomieszczeń należących do pionu
żywienia oraz sprzętu i narzędzi pracy;
4) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni.
18.Do zadań dozorcy w szczególności należy:
1) wykonywanie prac porządkowych w przedszkolu i na terenie ogrodu;
2) przegląd pomieszczeń przedszkola oraz ogrodu pod kątem bezpieczeństwa,
czuwanie nad sprawnością urządzeń technicznych w przedszkolu;
3) usuwanie bieżących drobnych usterek, dokonywanie drobnych napraw,
konserwacja sprzętu ogrodowego;
4) pełnienie dyżurów w szatni czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz
bezpieczeństwem przedszkola.
19.Do zadań szatniarki w szczególności należy:
1) wykonywanie prac porządkowych w szatni i holu przedszkola i na terenie ogrodu;
2) przegląd pomieszczeń przedszkola oraz ogrodu pod kątem bezpieczeństwa,
czuwanie nad sprawnością urządzeń technicznych w przedszkolu;
3) Informowanie na bieżąco o wszelkich usterkach na terenie szatni przedszkola, i
ogrodu przedszkolnego;
4) pracując w szatni czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz bezpieczeństwem
przedszkola;
5) pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych.
20. Wszystkich pracowników obowiązuje:
1) realizacja zadań statutowych przedszkola, z których najważniejszym jest
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i należytej opieki oraz przestrzeganie praw
dziecka, a także troska o jego dobro;
2) przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, obowiązujących w przedszkolu regulaminów oraz stosowanie się do
zarządzeń wydanych przez dyrektora;
3) dbanie o dobre imię przedszkola;
4) dbanie o mienie przedszkola, korzystanie ze sprzętu i urządzeń zgodnie z
obowiązującymi instrukcjami oraz zgodnie z ich przeznaczeniem;
5) regularne i punktualne przychodzenie do pracy, potwierdzanie obecności podpisem
na liście obecności; w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub inną
ważną okolicznością, niezwłoczne poinformowanie o tym dyrektora;
6) jednakowe traktowanie wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich
pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

43
7) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki,
wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;
8) współpracy z wszystkimi pracownikami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
9) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych.
21. Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników znajduje się w
teczkach akt osobowych pracowników.

§ 44. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego przedszkole może
utworzyć stanowisko wicedyrektora.

Rozdział 12
Prawa i obowiązki dzieci

§ 45.1. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym
może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego;
obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 6 lat.
5. Na wniosek rodziców dyrektor publicznego przedszkola, do którego dziecko
zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem zgodnie z
odrębnymi przepisami lub na podstawie orzeczenia może zezwolić na indywidualne
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
6. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której
dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania
w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.
7. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają określone prawa wynikające z
Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

44

1) godności i nietykalności osobistej;
2) poszanowania jego własności;
3) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania;
5) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
8. Dziecko będące wychowankiem przedszkola ma obowiązek:
1) postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi w grupie;
2) przestrzegać ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa;
3) w kontaktach z rówieśnikami szanować prawa innych dzieci;
4) szanować własność wspólną, własność innych, własność osobistą;
5) szanować pracę własną oraz pracę innych;
6) w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi posługiwać się ogólnie przyjętymi zwrotami
grzecznościowymi.
9.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:
1) rodzice mają prawo do składania skarg w formie pisemnej do dyrektora
przedszkola w terminie do 7 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia praw
dziecka;
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące
naruszenia praw dziecka;
3) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych,
odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy skargi.
10. Dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej może skreślić dziecko
z listy wychowanków z wyłączeniem dziecka 6-letniego w następujących
przypadkach:
1) nieobecności dziecka ponad miesiąc i niezgłoszenie tego faktu do przedszkola,
przy jednoczesnym nieuregulowaniu odpłatności;
2) gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15
września, a rodzice nie poinformowali o przyczynie nieobecności;
3) gdy z opinii psychologa lub innego specjalisty czy lekarza wynika, że rozwój
psychiczny lub fizyczny dziecka uniemożliwia mu uczęszczanie do przedszkola;
4) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych dzieci i z
tego powodu dziecko wymaga dodatkowej opieki osoby dorosłej a rodzice nie
współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznym w tym zakresie.
11. Podstawę do skreślenia dziecka z listy wychowanków stanowi także:
1) rezygnacja rodzica z usług przedszkola złożona u dyrektora w formie pisemnej;

45

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki.

Rozdział 13
Ceremoniał przedszkola

§ 46.1.Ceremoniał przedszkola jest wewnętrznym przedszkolnym zbiorem norm
i zasad, dotyczącym zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych. Zawiera
wykaz stałych uroczystości przedszkolnych ustanowionych i obowiązujących w
przedszkolu.
2.Ceremoniał związany z symbolami narodowymi:
1) przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z kulturą i
tradycjami narodu polskiego;
2) przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi
państwowej, zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli;
3) godło państwowe umieszczone jest w gabinecie dyrektora i salach dziecięcych;
4) dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec symboli
narodowych;
5) flagę umieszcza się z okazji uroczystości państwowych w widocznym miejscu – na
budynku przed wejściem do przedszkola;
6) w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej, flagę dekoruje się kirem.
3.Tradycje i uroczystości przedszkolne to między innymi:

1. Pasowanie na Przedszkolaka;
2. Święto Niepodległości;
3. Spotkanie z Mikołajem;
4. Rrodzinne spotkania świąteczne;
5. Dzień Babci i Dziadka;
6. Spotkanie absolwentów;
7. Dzień Mamy i Taty
8. Festyn Rodzinny;
9. Dzień Dziecka;
10. Pożegnanie Starszaków.

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel,
który przeprowadza uroczystość .

46
5. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
6. Oczekuje się od dzieci przestrzegania ogólnie przyjętych i akceptowanych
przez społeczeństwo norm zachowania.

Rozdział 14
Postanowienia końcowe

§ 47.1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach
określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
2.Wybrane dokumenty, w szczególności: statut, regulamin rady rodziców,
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
§ 48. Zasady wydawania legitymacji oraz informację o gotowości do podjęcia
nauki w szkole oraz innych druków w przedszkolu, określa rozporządzenie w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§ 49.1. Działalność przedszkola finansowana jest przez Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Działalność przedszkola może być współfinansowana z dobrowolnych opłat
ponoszonych przez rodziców uczniów a także środków finansowych przekazywanych
przez darczyńców.
3. Przedszkole może pozyskiwać środki finansowe ze środków z funduszy
unijnych.
4. Przedszkole może gromadzić środki finansowe na rachunku dochodów
własnych.
5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne
przepisy.

§ 50.1.Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków
społeczności w przedszkolu: dzieci, rodziców i nauczycieli.
2. Dla zapewnienie znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych
ustala się następujące zasady:
1) umieszczenie kopii statutu w sekretariacie przedszkola;
2) nałożenie obowiązku zapoznania się z treścią statutu na wszystkich pracowników
przedszkola

47
3. Rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora do opracowania i opublikowania
ujednoliconego tekstu statutu.
4. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem
kolejnego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września.
5. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora.
6.Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie
przedszkola , zamieszczany na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.