Zwolnienie z opłat

Numer LXXXIV/2166/2014
Organ Rada m. st. Warszawy
Data 26-06-2014
W sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

 

ZWOLNIENIA Z   OPŁATY ZA CZAS PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU PO GODZ. 13

  1. Zwalnia się z opłaty stałej za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:
  2. Wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st.Warszawy;oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
  3. Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia = 1312,50 zł brutto
  4. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 71b ust.3 ustawy o systemie oświaty)
  5. Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% a nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia = 1750 zł brutto opłata wynosi 50% pełnej kwoty

(minimalne wynagrodzenie w 2015r. wynosi 1750zł)

  1. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka lu przedszkola na terenie miasta stołeczenego Warszawy wysokość oplaty wynosi 75% pełnej kwoty

II.

Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola  pobierają  i składają
u dyrektora  przedszkola.